Projekt s področja enakosti žensk in moških za leto 2024

Neenakost med ženskami in moškimi se ne odraža le v obliki trdovratne segregacije trga dela po spolu, plačne in pokojninske vrzeli med spoloma, neenaki porazdelitvi skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti in neuravnoteženi zastopanosti obeh spolov na različnih področjih, pač pa tudi v razširjenosti različnih oblik nasilja nad ženskami in dekleti oz. nasilja na podlagi spola.

Nasilje preprečuje polno sodelovanje žensk v gospodarskem, družbenem, političnem in kulturnem življenju, zato predstavlja enega ključnih problemov in temeljnih vzrokov neenakosti med spoloma ter tveganje za socialno izključenost in zdrs v revščino. Zato je opozarjanje, ozaveščanje in odpravljanje vseh praks, ki povečujejo neenakosti med spoloma – reproduktivno delo, ki krepi trdovratne spolne vloge, seksizem, spolni stereotipi…, pomemben del naših prizadevanj za zmanjševanje pojavnosti nasilja nad ženskami in dekleti kot eno izmed najbolj razširjenih kršitev človekovih pravic in oblika diskriminacije na podlagi spola.

V ta namen v letu 2024 pričenjamo s komunikacijsko kampanjo, ki vključuje delavnice, objave na družbenih omrežjih, tiskovine in pogovorne večere, s katerimi bomo pritegnile pozornost, spodbudile k razmišljanju in vplivale na spremembe stališč in družbenih vzorcev vedenja obeh spolov. Kampanja v celoti temelji in črpa iz zgodb žensk, žrtev nasilja.

Slogani, kreative, citati kampanje so izpeljani iz pričevanj zapisanih v knjigi V njeni koži, ki preko različnih medijev in kanalov naslavljajo globoko zakoreninjene vedenjske vzorce in neenakosti v družbi ter predsodke in stereotipne vloge moških in žensk, ki temeljijo na ideji podrejenosti spolov ter »tradicionalni« vlogi žensk.