Izhod google.com

Kje lahko prijavite nasilje?

V skladu s 6. členom Zakona o preprečevanju nasilja v družini so organi in organizacije (državni organi, nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb, organi samoupravnih lokalnih skupnosti) ter nevladne organizacije, »ki pri svojem delu izvedo za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje, dolžni o tem takoj obvestiti center za socialno delo, … Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodov, mora ne glede na določbe o varovanju poklicne skrivnosti takoj obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je otrok žrtev nasilja.«

Prijavo nasilja lahko podate osebno, telefonsko ali po e-pošti.

Organizacije so dolžne sprejeti in obravnavati tudi anonimne prijave.

Kje lahko prijavite nasilje?

Centri za socialno delo

Policija
Tel št.: 113
Delovni čas: 24 ur na dan.

Anonimna številka policije
080 12 00
Delovni čas: 24 ur na dan.

Anonimna e-prijava na policijo

Policijske uprave
Delovni čas: 24 ur na dan

Policijske postaje
Delovni čas: 24 ur na dan

Vodje policijskih okolišev

Okrožna državna tožilstva

Brezplačni SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja 
080 11 55 – 24 ur na dan

Vzgojno – izobraževalne ustanove
Prijava vodstvu in/ ali svetovalni službi v primerih nasilja nad otroki.

Zdravstvene ustanove
Prijava osebnemu zdravniku/ zdravnici ali specialistu/-tki.